Home / Feja / SHKAQET QË TË BËJNË TA LIDHËSH ZEMRËN ME ALLAHUN
Like faqes ne Facebook

SHKAQET QË TË BËJNË TA LIDHËSH ZEMRËN ME ALLAHUN

Cilat janë shkaqet specifike që të ndihmojnë ta lidhësh zemrën me Allahun e Lartësuar?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Shkaqet që të ndihmojnë ta lidhësh zemrën me Allahun e Lartësuar janë shtimi i leximit të Kuranit, përkujtimi i mirësive të Allahut të Lartësuar, frika nga dënimi i Allahut, dëshira për shpërblimin e Tij dhe shtimi i përmendjes së Allahut.

Allahu Lartësuar thotë: “ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve, kur përmendet Allahu, qetësohen. Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut!” Er-Rrad, 28

Gjithashtu prej shkaqeve që të ndihmojnë ta lidhësh zemrën me Allahun e Lartësuar është dhe vështrimi tek ajetet (provat/argumentet) e Tij universale (kozmike) dhe meditimi në to. I Lartësuari thotë: “Me të vërtetë, në krijimin e qiejve e të Tokës dhe në ndërrimin e natës e të ditës, ka prova për njerëzit me mend.[1] Ata të cilët e përmendin Allahun duke qenë në këmbë, ulur e shtrirë dhe që meditojnë në krijimin e qiejve dhe të Tokës:[2] “Zoti ynë! Ti nuk i ke krijuar kotë këto, i Pastër nga çdo e metë je Ti![3] Na ruaj nga dënimi i zjarrit![4]” Al-Imran, 190-191

“El-Munteka min fetaua fadileh esh-Shejh Salih bin Feuzan bin Abdullah el-Feuzani” vëll. 1

Përktheu: Unejs Sheme

[1] Provat e Allahut ekzistojnë dhe duken qartë në gjithçka që na rrethon, në të gjithë krijimin e Allahut, duke filluar që nga vetë trupi i njeriut e derei në dukuritë natyrore madhështore që Allahu ka krijuar e përsosur, por ato nuk i dallojnë veçse njerëzit që kanë arsye dhe logjikë të shëndoshë, ata të cilët kërkojnë të vërtetën dhe meditojnë në krijimin e qiejve e të tokës. E gjithë kjo tregon për lidhjen e zemrës me Krijuesin e saj dhe dhënien e mundit për arritjen e kënaqësisë së Tij.

[2] Dhe e dijnë se ato nuk mund të jenë krijuar vetvetiu dhe as rastësisht, por ato kanë Krijuesin e tyre Madhështor, i Cili zotëron të gjitha atributet dhe cilësitë absolute, dhe është larg dhe i pastër nga çdo e metë apo cilësi negative. Allahu është Ai i Cili i ka krijuar, i ka sistemuar, i mban dhe i drejton të gjitha krijesat e Tij, dhe ato nuk mund të qëndrojnë pa Të. Nga ky ajet kuptojmë gjithashtu se meditimi në krijesat e Allahut është adhurim ndaj Allahut dhe cilësi e adhuruesve të ditur të Allahut dhe miqve të Tij.

[3] Larg çdo të mete që nuk i përshtatet Madhështisë Tënde, je Ti, o Zoti ynë! Ti e ke krijuar gjithçka me qëllim, me të vërtetën dhe për të vërtetën. Ky krijim madhështor patjetër që tregon dhe argumenton për madhështinë e Krijuesit të tij të Plotëfuqishëm.

[4] Na ruaj nga veprat e këqija dhe na jep sukses për kryerjen e veprave të mira, që të shpëtojmë nga dënimi Yt në zjarr, sepse padyshim se dënimi Yt do të jetë i madh dhe i dhembshëm, e Ti je i Plotëfuqishëm për gjithçka! Ne nuk mund të na shpëtojë nga dënimi Yt askush tjetër përveç Teje, prandaj na ruaj nga dënimi i zjarrit dhe na fut në xhenetin Tënd!

Like faqes ne Facebook

Check Also

Pritet që prezantuesja e televizionit shtetëror të Iranit që u arrestua pa të drejtë nga SHBA të lirohet shumë shpejt

Njoftohet se pas dhënies së deklaratës në gjykatë do të lirohet prezantuesja e televizionit shtetëror …