Home / Feja / NJOHURI KURANORE – 36
Like faqes ne Facebook

NJOHURI KURANORE – 36

1. Fjala deve në shprehjen بعير- Beir, është përmendur dy herë në Kuran?

– Në suren Jusuf, në ajetin nr.65 dhe ajetin nr.72; “E kur i hapën barrët e tyre, e gjetën mallin e tyre që iu ishte kthyer dhe thanë: “O ati ynë, çka duam më tepër, qe ky është malli ynë që na u kthye, do të furnizojmë me drith familjen tonë, do ta ruajmë vëllain tonë dhe do ta shtojmë një barrë deveje, e kjo është sasi e lehtë (për sundimtarin)”. (Jusuf; 65)

“(shërbëtorët e sundimtarit) Thanë: “Kemi humbur tasin e sunduesit, e kush e sjell atë (tasin), ka (shpërblim) një barrë deveje (drith). Unë vetë jam për këtë garantues!” (Jusuf: 72).

2. Fjala deve në shprehjen الناقة- En Nakatu, është përmendur shtatë herë në Kuran?

– Në suren el A’raf, ajeti nr.73 dhe nr.77; “Ja, kjo devja është mrekulli për ju. Linie këtë të lirë të hajë në tokën e Allahut dhe kurrsesi mos e merrni me të keq, e t’ju kapë dënim i dhembshëm.”(A’raf; 73)

“Ata e therrën devën dhe me kryelartësi shkelën dispozitëne Zotit të tyre dhe thanë: “O Salih atë me çka na u kërcenove, nëse je prej të dërguarve”. (A’raf; 77).

Në suren Hudë, ajeti nr.46; “O populli im, kjo është devja e Allahut, për ju është një argument. Lënie pra, të ushqehet në tokën e Allahut e mos e prekni me ndonjë të keqe e të ju godas menjëherë dënimi!”

Në suren Shuara, ajeti nr.155; “Ai tha: “Ja, kjo është devja, kjo do të pijë (ujë) në një ditë të caktuar, kurse ju në një ditë tjetër (jo për një ditë).”

Në suren El Kamer, ajeti nr.27; “Ne atyre do t’ua dërgojmë deven si sprovë e ti vetëm dhe bën durim.”

Dhe në suren esh Shemsë, ajeti nr.13; “E Pejgamberi atyre u pat thënë: “Kinie kujdes devenë e Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pijë ujë.”

3. Fjala deve në shprehjen الإبل- El Ibil, është përmendur dy herë në Kuran?

– Në suren el Bekare, ajeti nr. 144; “Ai (krijoi) edhe nga devet dy (lloje) dhe nga lopët dy (lloje).”

Dhe në suren el Gashije, ajeti nr.17; “A nuk i shikojnë devet se si janë krijuar?“

(Shënim; Gjuha arabe është më e pasura në botë, medito vetëm deveja sa emra të ndryshëm i posedon!!).

Ali Abdulkadir el Murejshid

Nga arabishtja; Suad Shabani

Like faqes ne Facebook

Check Also

MEDITIME KURANORE – 125

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Pastaj Ne u lamë në trashëgim librin robërve …