Home / Feja / IMAM MUSLIMI – BIOGRAFI E SHKURTËR
Like faqes ne Facebook

IMAM MUSLIMI – BIOGRAFI E SHKURTËR

Emri i tij: Ebu Husejn Muslim Ibën Haxhaxh Ibën Muslim Ibën Uerd Ibën Keushadh el Kushejrij en Nisaburi.
Lindja e tij: Imam Muslimi lindi në vitin 206 Hixhrij.

U rrit në një familje në të cilën buronte dituria. Babai i tij ishte prej dijetarëve islam. Në moshën 12vjeçare filloj kërkimin e diturisë tek hoxha i tij i parë i fshatit i cili quhej Jahja Ibën Jahja Ibën Bukejr et Tejmij. Imami Muslimi qysh në moshën 14vjeçare filloi udhëtimet e ndryshme drejtë kërkimit të diturisë. Vendet më të njohura të udhëtimeve të tij drejt kërkimit të diturisë, ishin: Mekeja, Medineja, Basra, Bagdadi, Kufeja, Egjipti, Shami.

Mësuesit e tij më të njohur: Ahmed Ibën Hanbeli, Jahja Ibën Meini, Ali Ibën Medini, Is’hak Ibën Rahuja, Ebu Bekër Ibën Ebi Shejbe, Kutejbe Ibën Seid dhe Imam Buhariu, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë.
Nxënësit e tij më të njohur: Mekij Ibën Abdan, Ibrahim Ibën Muhamed Ibën Sufjan en Nisaburi, Ahmed Ibën Seleme en Nisaburi, Ebu Auane Jakub Ibën Is’hak el Isfirajini, Muhamed Ibën Is’hak Ibën Huzejme, Abdurrahman Ibën Muhamed Ibën Idris Ibën Ebi Hatim err Rrazij, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë.
Fjalët e dijetarëve Islam për të;

Ahmed Ibën Seleme, thotë: ” Ebu Zur’a dhe Ebu Hatim errr Rrazi i jepni përparësi mexhliseve të diturisë të Imam Muslimit para mexhliseve të tjera të diturisë tek hoxhallarët e asaj në shkencën e hadithit.”
Muhamed Ibën Beshari, thotë: ” Hafizat e dunjas janë katër: 1. Ebu Zur’a err Rrazij në Rre’j. 2. Imam Muslimi në Nisabur. 3. Abdullah ed Darimij në Semerkand dhe 4. Imam Buhariu në Buhara.”
Hafidh Neveviu, thotë: ” Janë të një zëri dijetarët islam për imamllëkun, diturinë, pozitën, shkathtësinë e Imam Muslimit.”

Akideja e Imam Muslimit: Imam Muslimi kishte Akiden Selefije, mësoi tek hoxhallarët me Akide Selefije, si: Imam Ahmedi, Imam Buhariu, etj.
Librat e tij më të njohura: 1. Es Sahih. 2. El Esma Uel Kuna. 3. Et Temjiz. 4. Rixhak Urvetu Ibën Zubejr. 5. El Munferidan Uel Uihdan. 6. Et Tabakat.
Vdekja e tij: Imam Muslimi, Allahu e mëshiroftë, vdiq në ditën e diele pas namazit të jacisë, u varros ditën e hënë, në datën 24të muajit Rexheb, në vitin 261Hixhrij, jetoi gjithsej 55vite.

Nga arabishtja: Suad B. Shabani
Burimi: albislam.com
 

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = ‘//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=249643311490&version=v2.3’; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Like faqes ne Facebook

Check Also

Video: Një Poezi Që e Bëri Imam Ahmedin Të Qajë Recituar Nga Kjo Vajzë ️️ Shpërndaje

🌹 Një Poezi Që e Bëri Imam Ahmedin Të Qajë 🕋🙏🙏 🌹 Recituar Nga Kjo …