Home / Feja / HAKIM EN NISABURI! – BIOGRAFI E SHKURTËR
Like faqes ne Facebook

HAKIM EN NISABURI! – BIOGRAFI E SHKURTËR

 

Emri i tij: Muhamed Ibën Abdullah Ibën Muhamed Hamdeuije. Ebu Abdullah Hakim en Nisaburi. (Tarih Bagdad: 5/473).
Lindja e tij: Hakimi lindi në mëngjesin e ditës së Hënë, në datë13 të muajit Rebiul Euel, të vitit 321hixhrij në Nisabur. (Es Sijer: 17/163).

U rrit në një shtëpi ku buronte dituria e hadithit, babai dhe daja i tij i ndihmonin në kërkimin e diturisë, dhe kërkimin e diturisë filloi në moshën 9vjeçare. (Es Sijer: 17/163, Tarih Bagdad: 5/473).

Mësuesit e tij më të njohur: Hakimi kërkoi dituri tek 1000mëuses(hoxhallarë). (El Irshad: 3/852, Tarih Bagdad: 5/473).

Më të njohurit, ishin: Muhamed Ibën Jakub, Darekutni, Ebu Ahmed Hakim el Kebir, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë. (El Irshad: 3/852, Tarih Bagdad: 5/473).

Nxënësit e tij më të njohur: Bejhekiu, Ebu Uthman es Sabuni, Ebu Ja’la el Halilij, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë. (Et Tedhkire: 3/1039).
Akideja e tij: Hakimi përputhej në një mesele të Akides me Shijat(ngase, bënte dallim mes Aliut dhe Muavijes, dhënia përparësi e njërit ndaj tjetrit dhe duke anashkaluar njërin nga ta, edhe kështu me radh). (Tarih Bagdad: 5/474).
Medh’hebi i tij: Hakimi ndjekte medh’hebin Shafi’ij. (Tabakat Fukaha esh Shafi’ije: 1/198).
Fjalët e dijetarëve islam për të:

AbdulGafir el Farisij, thotë: ” Hakimi ishte imami i shkencës së hadithit në kohën e tij.” (El Muntehib: 15).

Hafidh edh Dhehebiu, thotë: ” Hakimi ishte deti i diturisë, imam dhe hoxha i shkencës së hadithit.” (Es Sijer: 17/163).

Librat e tij më të njohura: 1. Tarih Nisabur. 2. Marifetu Ulum el Hadith. 3. El Mustedrek ila Sahihajn. (Es Sijer: 17/170).
Vdekja e tij: Hakimi, Allahu e mëshiroftë vdiq në ditën e marte, në datën 8 të muajit Safer, të vitit 405hixhrij në Nisabur. (Tarih Bagdad:5/474, El Ensab: 2/402).

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = ‘//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=249643311490&version=v2.3’; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Like faqes ne Facebook

Check Also

Video: Sureja En – Nebe (me perkthim shqip) Globi Islam

Sureja En – Nebe (me perkthim shqip) 🌷🌷