Home / Feja / 5 çëlesat e fshehtësis që nuk i di askush përveç Allahut –
Like faqes ne Facebook

5 çëlesat e fshehtësis që nuk i di askush përveç Allahut –

Transmetohet nga Abdullah bin Umer (Allahu qoftë i kënaqur me të dy ata!) se ka thënë: I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Celësat e të fshehtës janë pesë e nuk i di askush tjetër përveç Allahut:

1. Askush nuk e di se çfarë do të ndodhë nesër përveç Allahut.


2. Askush nuk e di se çfarë ka në mitra përveç Allahut.

3. Personi nuk e di se çfarë do veprojë nesër dhe nuk e di se në cilin vend do vdesë.

4. Askush nuk e di se kur do bjerë shi’ përveç Allahut

5. Askush nuk e di se kur do të ndodhë Kiameti përveç Allahut.”

E ka nxjerr Buhariu në katër vende, si më poshtë:

– “El Istiska” (2/23)– “Tefsiru Sure El Enam” (5/193)- “Tefsiru Sure Lukman” (6/21)- “Et Teuhid” (8/165-166)
Like faqes ne Facebook

Check Also

Video: Mrekullit e Allahut Në Natyrë Ai është Krijuesi Apsolut.,️️

💞 Mrekullit e Allahut Në Natyrë 💞💞 Ai është Krijuesi Apsolut.,☝️☝️🙏🙏