Home / Tag Archives: ALLAHU

Tag Archives: ALLAHU

Çdo njeri do ta takoj Zotin e Madhëruar ditën e Gjykimit dhe Allahu xh.sh. do t’i thotë njeriut

Secili nga njerëzit do ta takoj Zotin e Madhëruar ditën e Gjykimit dhe Allahu xh.sh. do t’i thotë njeriut: “Robi im, a nuk të bëra me parë dhe dëgjuar? A nuk të dhashë fëmijë dhe pasuri? Çfarë ke përgatitur? Njeriu do të shikoj rreth vetes, ndërsa para vetit do të …

Read More »

A HIDHROHËT ALLAHU NGA MËKATET QË BËNË TI?

POROSIA E PESTE: “…dhe ruaju nga mëkati, sepse mbi mëkatin lëshohet hidhërimi iAllahut…” Ruaju e mos bjer në mëkat, mos e bë atë, ngase rreziku nga mëkati është i madh;d.m.th. këmbëngulësia e kryeneçësia në të dhe moslargimi prej tij. Megjithatë, njerëzitnuk janë të mbroj-ttur dhe të ruajtur nga mëkati, ndërsa …

Read More »

114. Pse Allahu i zbriti librat?

Allahu i zbriti librat që t’i nxjerrë njerëzit nga errësirat në dritë dhe për t’i thirrë në adhurimin ndaj Tij. Thotë Allahu i Madhëruar:”Elif, Lam, Ra. (ky është) Libër; Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit t’i nxjerrish njerëzit prej errësirave në dritë; (t’i nxjerrish prej errësirës) në …

Read More »

Allahu është në ndihmën e robit, përderisa robi është në ndihmë të vëllait të tij!

Allahu është në ndihmën e robit, përderisa robi është në ndihmë të vëllait të tij! Allahu, xhele ue ala, ka thënë;تفسحوا في المجالس فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ“… zgjerohuni (bëni vend) në vend ndeje(tubime), ju zgjërohuni, se All-llahu bën zgjërim për ju.”(Muxhadele; 11). Allahu do ta zgjeroj jetën tënde(me mirësi, …

Read More »

CILA ESHTE GJEJA ME E MIRE QE NJERIU MUND TA KËRKOJË NGA ALLAHU?

Një nga gjërat më të mira që njeriu mund ta kërkojë nga Allahu, është përfundimi i bukur i jetës në këtë botë. Asnjë gjë e kësaj bote nuk ka përparësi mbi këtë. Vdekja e bukur në këtë botë e tregon gjendjen e bukur të botës tjetër (ahiretit) e cila e …

Read More »

Secili nga njerëzit do ta takoj Zotin e Madhëruar ditën e Gjykimit dhe Allahu xh.sh. do t’i thotë njeriut

Secili nga njerëzit do ta takoj Zotin e Madhëruar ditën e Gjykimit dhe Allahu xh.sh. do t’i thotë njeriut: “Robi im, a nuk të bëra me parë dhe dëgjuar? A nuk të dhashë fëmijë dhe pasuri? Çfarë ke përgatitur? Njeriu do të shikoj rreth vetes, ndërsa para vetit do të …

Read More »

Secili nga njerëzit do ta takoj Zotin e Madhëruar ditën e Gjykimit dhe Allahu xh.sh. do t’i thotë njeriut

Secili nga njerëzit do ta takoj Zotin e Madhëruar ditën e Gjykimit dhe Allahu xh.sh. do t’i thotë njeriut: “Robi im, a nuk të bëra me parë dhe dëgjuar? A nuk të dhashë fëmijë dhe pasuri? Çfarë ke përgatitur? Njeriu do të shikoj rreth vetes, ndërsa para vetit do të …

Read More »

113. Cilat janë librat e zbritura nga Allahu?

1. Kurani , i zbritur të i dërguari i fundit, Muhamedi salAllahu alejhi ue selem 2. Teurati , i zbritur të Musa alejhi ue selem 3. Inxhili, i zbritur të Isa alejhi ue selem 4. Zeburi , i zbritur të Davudi alejhi ue selem 5. Fletushkat e Ibrahimit dhe Musës …

Read More »

111.Çka na tregoi Allahu për librat?

Prej parimeve të Ehli sunetit dhe xhematit është besimi i paluhatshëm në të gjitha shpalljet që i ka zbritur Allahu i Lartësuar të të dërguarit e Tij përmes Xhibrilit alejhi selam Allahu i Madhëruar i tha Musës alejhi selam: “Ai (All-­llahu) tha: “O Musa, Unë të gradova ty mbi njerëzit …

Read More »

ALLAHU ËSHTË MBROJTËSI I ATYRE QË BESOJNË

Allahu i Lartësuar ka thënë: “Allahu është Mbrojtës i atyre që i frikësohen Atij.”( Xhathije, 19) Muhamed El-Emin Esh-Shenkiti -Allahu e mëshiroftë!- ka thënë: “Allahu i Lartësuar na ka treguar në këtë ajet, se Ai është Mbrojtësi i të devotshmëve dhe i atyre që ndjekin urdhrat e Tij e që u largohen …

Read More »

108. Pse Allahu i urdhëroi engjujt qe t’i bien në sexhde Ademit alejhi selam?

Allahu i urdhëroi engjujt që t’i bien në sexhde Ademit alejhi selam si sexhde përshendetjeje e jo si sexhde adhurimi. Allahu tregon për vlerën e Ademit alejhi selam dhe meritën e tij si mekëmbës në tokë.Për këtë arsye Allahu i urdhëroi engjujt që t’i bien në sexhde Ademit alejhi selam. …

Read More »

Allahu thotë: “Kam përgatitur për robërit e mirë…“

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu thotë: “Kam përgatitur për robërit e mirë atë që syri nuk e ka parë, veshi nuk e ka dëgjuar dhe as që e ka …

Read More »

ALLAHU DO T’U THOTË BANORËVE TË XHENNETIT:

Muhammedi (Alejhi Salatu ue Selam) ka thënë: Allahu do t’u thotë banorëve të Xhenetit: “O banorë të Xhenetit!” ata do të thonë: “Zoti ynë, po të përgjigjemi, jemi nën dëshirën e kërkesës Tënde dhe mirësia gjendet në Duart Tua” atëherë Allahu do të thotë: “A jeni të kënaqur plotësisht?” ata …

Read More »

ISTIGFARI (TË KËRKUARIT FALJE NGA ALLAHU)

„Kërkoni falje Zotit tuaj, se Ai vërtet falë shumë“ (Nuh:10) E pse të mos pendohen dhe të kërkojnë te All-llahu falje, kur All-llahu dihet se falë shumë, është mëshirues? (Maide:74) All-llahu nuk do t’i dënojë, derisa ata kërkojnë falje(istigfarë). (Enfal:33) Kërkoni All-llahut falje, se All-llahu fal e është mëshirues. (Bekare:199) Kërkoni falje Zotit tuaj dhe sinqerisht pendohuni ndaj Tij. Vërtet, Zoti im është …

Read More »

Thuaj:”Më mjafton mua Allahu, sa mbështetës i mirë që është”.

– Nëse të bëhet padrejtësi, thuaj: “Më mjafton mua Allahu, sa mbështetës i mirë që është”. – Kur sprovohesh me sprova, thuaj: “Më mjafton mua Allahu, sa mbështetës i mirë që është”. – Kur të ngushtohen rrugët dhe nuk e gjen askënd nga njerëzit që të ndihmon dhe përkrah, thuaj: …

Read More »

ALLAHU E SHKROI TREGIMIN E JETES TENDE

Allahu eshte Ai i cili e shkroi tregimin e jetes tende, per kete sillu mire kur e rrëfen atë… Sillu mire ne gjykimin tend per ate qe ndodhe mbrenda saj. Ankoju per gjendjen tende Zotit tend por,Mos ju anko roberve te Tij. dhe behu i sigurt se cdo pikellim qe …

Read More »

Nëse i kërkohet diçka me anën e këtij emri, Allahu e jep, e nëse i lutet dikush me të, Ai i përgjigjet

Në një hadith të Abdullah Ibn Burejdes (nga babai i tij) transmetohet se Muhammedi (s.a.v.s.) ka dëgjuar një njeri duke thënë: “O Allah, të lutem ma mundëso që të dëshmoj se nuk meriton të adhurohet kush tjetër veç Teje. Ti je i Vetmi, të Cilit i drejtohen të gjitha krijesat …

Read More »

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se ka thënë: E dëgjova të Dërguarin e Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) duke thënë:

Prej njerëzve të parë ndaj të cilëve do të shpallet dënimi në Ditën e Gjykimit do të jetë dëshmori (shehidi). Ai do të sillet dhe Allahu do t’ia bëjë të njohura të mirat që i ka bërë e ai do t’i pranojë ato. (Allahu i Madhëruar) do t’i thotë: “për …

Read More »

Rrëfimi për njeriun të cilit Allahu ia plotësoi çdo dëshirë

A keni dëgjuar ndonjëherë për Utbe El – Gulam? Imam Edh-Dhehebiu në librin Sijar e’lam En nubela e përshkruan si zahid, të devotshëm dhe të nënshtruar ndaj Allahut. Sa i përket gjendjes së tij ishte sikur e Hasan El-Basriut. Ka qenë i njohur për atë se qante shpesh, ndërsa kjo …

Read More »

Allahu është në ndihmën e robit, përderisa robi është në ndihmë të vëllait të tij!

Allahu është në ndihmën e robit, përderisa robi është në ndihmë të vëllait të tij! Allahu, xhele ue ala, ka thënë;تفسحوا في المجالس فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ“… zgjerohuni (bëni vend) në vend ndeje(tubime), ju zgjërohuni, se All-llahu bën zgjërim për ju.”(Muxhadele; 11). Allahu do ta zgjeroj jetën tënde(me mirësi, …

Read More »