Home / Feja / Plaka që fliste vetëm me ajete të Kur’anit

Plaka që fliste vetëm me ajete të Kur’anit

Historia e plakës së moshuar që fliste vetëm me ajete të Kur’anit

Transmetohet se Abdullah Ibnul Mubarek, njëri prej dijetarëve të mëdhenj në kohën e Tabiinëve tregon: “Mora rrugën për të kryer Haxhin në shtëpine e shenjtë dhe për të bërë gjithashtu Umren, vizitën e Qabes. Gjatë rrugës pashë nga larg dicka të zezë dhe më pas dallova se aty ishte një plakë e moshuar e cila kishte veshur një mbulesë të leshtë. Iu drejtova me keto fjalë:

Ibnul Mubarek: Esselamu elejkum.

Plaka: “Selamun kaulen min rabbin rahim.” (Selam, fjalë prej Zotit mëshirëplotë) Sure Jasin 57.

Ibnul Mubarek: Allahu të mëshiroftë, cfarë bën në këtë vend?

Plaka: “Atë që e humb Allahu nuk ka kush e udhëzon.” Sure Aëraf 186.

Ibnul Mubarek: Kuptova që ajo kishte humbur rrugën dhe i thashë: “Ku kërkon të shkosh?”

Plaka: “I lavdëruar qoftë Ai që e mbarti robin e Tij (Muhammedin) natën nga Xhamia e shenjtë (në Mekë) në xhaminë e Largët (të Jeruzalemit).” Sure Isra 1.

Ibnul Mubarek: Kuptova se ajo e kishte kryer Haxhin dhe ishte nisur për te Xhamia Aksa, atëherë i thashë: “Sa kohë ke që je këtu?”

Plaka: “Tri ditë të plota.” Sure Merjem 19.

Ibnul Mubarek: Nuk shikoj të kesh ushqim për të ngrënë!?

Plaka: “Ai është i cili më ushqen dhe më jep të pi.” Sure Shuara 79.

Ibnul Mubarek: Po për abdestin si ja bën?

Plaka: “E nëse nuk gjeni ujë, atëherë merrni tejemmum me dhe të pastër!” Sure Nisaë 43.

Ibnul Mubarek: Kam me vete ushqim, mund të jap dicka për të ngrënë?

Plaka: “Pastaj plotësojeni agjërimin derisa të bjerë mbrëmja!” Sure Bekare 187.

Ibnul Mubarek: Po tani ne nuk jemi në muajin e Ramazanit!

Plaka: “E kush bën dicka vullnetare ajo është më e mirë për të.” Sure Bekare 184

Ibnul Mubarek: Ne na është lejuar ta celim kur jemi në udhëtim.

Plaka: “Por, nëse agjëroni, ajo është më e mirë nëqoftëse e dini.” Sure Bekare 184.

Ibnul Mubarek: Pse nuk më flet ashtu sic të flas dhe unë?

Plaka: “(njeriu) Për cdo fjalë që ai thotë, ka pranë vetes një mbikqyrës të gatshëm (për ta shënuar). Sure Kaf 18.

Ibnul Mubarek: Cilëve njerëzve i përket?

Plaka: “Mos ndiq dicka për të cilën nuk ke dijeni, sepse dëgjimi, shikimi dhe zemra jote, të gjitha këto do të meren ne përgjegjësi.” Sure Israë 36.

Ibnul Mubarek: Vërtet gabova, ma bëj hallall!

Plaka: “Sot s’ka qortim për ju; Allahu do t’ju falë.” Sure Jusuf 92.

Ibnul Mubarek: A ke dëshirë të hipësh sipër devesë sime deri sa të arrish karvanin tënd?

Plaka: “Për cdo vepër të mirë që bëni, Allahu ka dijeni për të.” Sure Bekare 197.

Ibnul Mubarek: E bëra devenë gati duke rënë në gjunjë.

Plaka: “Thuaju besimtarëve që t’i ulin shikimet e tyre.” Sure Nur 30

Ibnul Mubarek: E ula shikimin dhe i thashë: “Hip.” Kur deshi te hipte, deveja iku dhe asaj iu shkyen një pjesë e rrobeve.

Plaka: “Cfarëdo fatkeqësie që ju godet, është si pasojë e asaj që keni bërë vetë.” Sure Shura 30.

Ibnul Mubarek: Duro pak sa t’ia lidh këmbët devesë!

Plaka: “Ne ia bëmë atë cështje Sulejmanit të kuptueshme.” Sure Enbijaë 79.

Ibnul Mubarek: Ia lidha këmbët devesë dhe i thashë asaj: “Hip!” E ajo hipi.

Plaka: “Lavdëruar qoftë Ai që na i nënshtroi këto (krijesa) për ne, se ne vetë nuk do mundnim t’i kishim nën pushtet.” Sure Zuhruf 13.

Ibnul Mubarek: Pas kësaj mora frerët në dorë dhe nisa te ecë me nxitim dhe duke ngritur zërin.

Plaka: “Ec me kujdes e i përmbajtur dhe fol me zë të ulët!” Sure Lukman 19.

Ibnul Mubarek: Fillova duke ecur ngadalë e duke recituar vjersha.

Plaka: “Lexoni sa të mundni nga Kur’ani!” Sure Muzemmil 20.

Ibnul Mubarek: Vërtet ty të është dhënë një mirësi e madhe.

Plaka: “Për këtë gjë nuk përkujtohen vetëm se të mencurit.” Sure Bekare 269.

Ibnul Mubarek: Pasi ecëm pak e pyeta: “A keni bashkshort?”

Plaka: “O besimtarë! Mos pyesni për ato gjëra të cilat po të shfaqeshin nuk do t’u vinte mirë.” Sure Maide 101.

Ibnul Mubarek: Atëherë heshta e nuk i fola më derisa arritëm karvanin, pastaj i thashë: “Ja ku është karvani, kë ke aty?

Plaka: “Pasuria dhe djemtë janë stolia e jetës së kësaj bote.” Sure Kehf 46.

Ibnul Mubarek: Kuptova që aty ishin djemtë e saj dhe e pyeta: “Cfarë bënin ata me karvanin e Haxhit?”

Plaka: “Ai ka vënë edhe shenja të tjera, si dhe yjet nëpërmjet të cilave njerëzit orientohen.” Sure Ennahl 16.

Ibnul Mubarek: “Kuptova që djemtë e saj ishin udhërrëfyes të udhëtarve, andaj u drejtova nga kubetë dhe e pyeta: “Cilët njerëz ke aty?”

Plaka: “Ibrahimin Allahu e mori për mik të ngushtë.” Sure Nisaë 125. “Allahu Musait i ka folur drejt përdrejt.” Sure 164. “O Jahja! Rroke fort Librin (Tevratin)!” Sure Merjem 12.

Ibnul Mubarek: Atëherë thirra: “O Ibrahim, o Musa, o Jahja!” Dhe ja para meje u shfaqen tri djem si ishin hëna. Pastaj të gjithë u ulëm.

Plaka: “Dërgoni njërin prej jush në qytet me këtë monedhë argjendi tuajën e le të shikojë se cili ushqim është më i pastër!” Sure Kehf 19.

Ibnul Mubarek: Njëri prej tyre shkoi dhe bleu ushqim e ma vendosën para.

Plaka: “Hani dhe pini e ju bëftë mirë për atë që keni bërë në ditët e kaluara!” Sure Hakka 24.

Ibnul Mubarek: Tani këtë ushqim do ta konsderoj për veten time të ndaluar derisa të më tregoni si është cështja e kësaj plake.

Djemtë: Kjo është nëna jonë. Që prej dyzet vjetëve ajo nuk flet vetëm se me ajete kur’anore nga frika se mos gabon dhe e zemëron Allahun.
‘rek: “Kjo është mirësi e Allahut, që Ai ia jep kujt të dojë; e Allahu ka mirësi pa fund.” Sure Hadid 21

Check Also

Nëse doni që me të vërtetë të kuptoni Islamin, shikoni të kaluarën.

nga Robert Fisk. Emir Abdulkadiri ishte një mysliman, asket, sheik, humanist, mbrojtës i popullit të …