Home / Shëndetësi / Ai që ka keto dy veti është njeri i mirë…

Ai që ka keto dy veti është njeri i mirë…

Nga Jahja bin Kethiri (Allahu e mëshiroftë) përcillet të ketë thënë:

“Nëse tek njeriu i sheh dy veti, atëherë dije se ato që vijnë pas tyre janë edhe më të mira: nëse e frenon gjuhën dhe e ruan namazin e tij.” (Es-Samtu, i ibën Ebi Ed-Dunja, fq. 564)…

Ruajtja dhe frenimi i gjuhës konsiderohet si ruajtje e tërë gjymtyrëve, ngaqë ato e pasojnë atë…

Ndërkaq, ruajtja e namazit llogaritet si ndihmesë për njeriun në kryerjen e të gjitha veprave të mira dhe prapësim për të nga të këqijat e mëkatet…

Shejh AbduRrezzak El-Bedr (Allahu e ruajttë)
http://al-badr.net/

Check Also

“Gjenerata që po lind tani është e fundit që do të jetë e lirë”, tha Assange në intervistën e tij të fundit

Para se lidhjet e tij me botën të ishin prerë nga ushtarët e Ekuadorit, themeluesi …