Recent Posts

A lejohet që muslimanët të kenë për shokë jomuslimanët?

Fjalët, si emrat po ashtu edhe foljet, që rrjedhin nga rrënja ue-le-je janë të gjithëpranishme në Kuran. Fjalët me rrënjën ue-le-je përfshijnë emra të tillë si meule (shumësi meuali), ueli (eulije), dhe folje të tilla si uelije, uele dhe teuele. Lexuesi i rastit, mund t’i keqinterpretoj lehtësisht kuptimin e këtyre …

Read More »

7 Dhikret per mbrojtje nga syri i keq hasedi dhe magjia

Nga dhikret (përmendjet):1. Leximi i ajetit kursij kur shkon për të fjetur. Allahu të mbron ty dhe nuk të afrohet shejtani derisa të zgjohesh dhe siç është transmetuar se ajeti kursij është mirë të thuhet pas çdo namazi farz. 2. Leximi i sures El-Bekare. Në të vertetë shejtanët largohen në …

Read More »